PRAWO LOKALNE: Uchwały Rady MiejskiejUchwała Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.

 

U C H W A Ł A Nr / / 200

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 200 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.

Działając na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 8,oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami ), art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r.ze zmianami ) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

Stawka podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art.3,ust.1,ustawy o podatkach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0.51 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych ub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym również piwnic od 1 m2 powierzchni użytkowej 17.31 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8.06 zł

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3.46zł

5. Od budynków gospodarczych nie podlegających ustawowemu zwolnieniu i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 5.78 zł

6. Garaże zharmonizowane – kompleksy nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 5.78 zł

7. Garaże pozostałe nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 5.78zł

8. Od pozostałych budynków nie wymienionych w pkt 1 – 7 od 1 m2 powierzchni użytkowej 5.78 zł

9. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% wartości

10. Od 1 m2 powierzchni gruntów nie objętych przepisami o podatku rolnym lub leśnym

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0.62 zł

b) od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha 3.38 zł

c) od pozostałych gruntów 0.30 zł

§ 2

I Poza zwolnieniami ustawowymi, wprowadza się na terenie miasta następujące zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 

 1. od budynków, budowli i gruntów lub ich części zajętych na potrzeby statutowej działalności jednostek i zakładów budżetowych podporządkowanych Radzie Miejskiej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) od budynków i gruntów lub ich części nie związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej zajętych na potrzeby kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki,

3) od budynków, budowli i gruntów lub ich części zajętych na potrzeby opieki społecznej,

4) od budynków, budowli i gruntów lub ich części nie związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej zajętych na potrzeby statutowej działalności stowarzyszeń,

organizacji i związków do 20 m2, - ograniczenie powierzchni użytkowej nie

stosuje się do stowarzyszeń, których statutową działalnością jest ochrona przeciwpożarowa,

5) nie oddane w zarząd, użytkowanie bądź dzierżawę nieruchomości zlikwidowanych

przedsiębiorstw komunalnych podległych Radzie Miejskiej, ujęte w ewidencji majątkowej

Urzędu Miejskiego,

6) budynki mieszkalne, za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności

gospodarczej:

 1. 100 % zwolnienia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za stosowanie
 2. biopreparatów do podczyszczania szamb, w terenie poza zasięgiem sieci

  kanalizacyjnej,

 3. 100 % zwolnienia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w przypadku
 4. wybudowania i używania przydomowej oczyszczalni ścieków w)g dokumentacji

  zatwierdzonej przez uprawnione organy,

 5. 100 % zwolnienia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za podłączenie do sieci gazu przewodowego, przy wykonaniu pełnej instalacji obiektów do celów grzewczych albo za podłączenie ogrzewania olejowego lub włączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 6. 100 % zwolnienia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za wykorzystanie sił przyrody (woda, słońce, wiatr ),

e) 100 % zwolnienia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za przeprowadzenie

kompletnej termoizolacji w budynku jedno i wielorodzinnym.

II . Zwolnienia o których mowa w ust. 1 należy uwzględnić przy ustaleniu wysokości dotacji dla zakładów budżetowych na rok 2004.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr III / 23 /2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.

§ 4

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.


Utworzony: 2004-01-26 16:57:01 (Mirosław Midor)
Zmodyfikowany: 2004-03-29 15:27:43 (Mirosław Midor)
Osoba odpowiedzialna za dokument: Bogusława Biernat (033-475-42-65 w. 265)
Kliknij aby wyświetlić historię zmian dokumentu...

Ilość odsłon dokumentu: 586