BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Śląska Izba Rolnicza
Informuje, że 24 września 2023 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.


Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady
gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich
wybieraniu.


2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do
rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy)
wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach
powiatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.


3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej. W jej skład
wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, na terenie swojej gminy otrzymają największą ilość
ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej wybiera, ze swego składu,
Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Rolniczej.


4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć 

następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków
zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie miasta/gminy
lub w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej
Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce
"WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r.
na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.


5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
urzędu miasta/gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został
w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.


IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW.


Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów:
Katowice, 32 258 04 45,
Częstochowa, 34 368 15 12

 

http://www.sir-katowice.pl/wybory-do-izb-rolniczych