BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, położonej przy ul. Wesołej oraz przy al. Jana Pawła II w Żywcu

Żywiec, dn. 25.09.2023 r.

 

 

                                                       

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, stanowiącej część działki nr 118/1 położonej w Żywcu przy ul. Wesołej oraz część działek nr 182/17 i 180/73, położonych w Żywcu przy Al. Jana Pawła II.

 

 1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec; działka nr 118/1 objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00123712/0, działka nr 182/17 objęta księgą wieczystą
  nr BB1Z/00062605/1, działka nr 180/73 objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00099263/9,
 2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0097 ha
 3. Opis nieruchomości: teren płaski, na którym zlokalizowane są billboardy reklamowe
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: działka nr 118/1 – KDg – Tereny publicznych dróg głównych; działka nr 182/17 – ZP1 – Tereny zieleni związanej z zainwestowaniem miejskim, parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna, zadrzewienia; działka nr 180/73 – KDg – Tereny publicznych dróg głównych
 5. Czynsz dzierżawny: 3 690,- zł brutto w stosunku rocznym
 6. Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku
 7. Zasady aktualizacji opłat: corocznie z dniem 1 stycznia, waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego waloryzację stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, o ile wskaźnik będzie wyższy niż 100, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Okres dzierżawy: 3 lata
 9. Cel dzierżawy: lokalizacja obiektów małej architektury
 10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-09-25 Wojciech Gołek 2023-09-25 12:34:57
(Kinga Górowicz)
2023-09-25 12:34:57
(Kinga Górowicz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-09-25 12:34:57 Kinga Górowicz dodanie nowego wpisu