BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

INFORMATOR

Konsultacje projektu

 „Programu współpracy Miasta Żywca z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”